popup
2022. január 19.


  • CNC megmunkálás
  • Sorozatgyártás
  • Automatizálás
  • Alkatrészgyártás
  • Precíziós eszközök
  • Mérnöki megoldások
  • Speciális gépek
kulcsszavak:

ÁSZF

Általános Szállítási – és Szerződési Feltételek


1. Az Általános Szállítási –és Szerződési Feltételek (ÁSZF) alatt a smARTSOL Kft. által tervezett vagy gyártott termékek, gépek, berendezések ill. szolgáltatások megvalósulásának feltételei értendők.


2. smARTSOL Kft. fenntartja a jogot, hogy a ÁSZF-ben meghatározott tartalomtól eltérően egyedi megállapodást kössön. Ezen egyedi megállapodás a Megrendelő és smARTSOL Kft. között létrejövő Vállalkozási szerződés külön pontját képezi.


3. A smARTSOL Kft. részéről csakis az írásban (levélben, faxon vagy e-mailben) kiadott árajánlatok érvényesek. A smARTSOL Kft. által kiadott árajánlat minden esetben azonnali megrendelésesetén érvényes kivéve, ha az ajánlatban az érvényesség ideje külön fel van tűntetve. A kiadott ár csakis az ajánlatban meghatározott műszaki tartalom, fizetési feltételek és egyéb rendelkezések (pl. gyártandó termék mintadarab átadás) határidőre történő megvalósulása esetén érvényes. Amennyiben Megrendelő megrendelése az árajánlattól bármilyen kis mértékben is eltér, az az ajánlati ár módosulását vonja maga után. Ajánlatunk elfogadása egyben jelen ÁSZF elfogadását is jelenti. A smARTSOL Kft. fenntartja a jogot, hogy ±5%-os árfolyamváltozás és/vagy 15%-ot meghaladó infláció változás esetén a kiadott árajánlatát módosítsa.


4. Megrendelést smARTSOL Kft. csak írásos formában fogad el. A megrendelésben szerepelni kell az ajánlat hivatkozási számának, ill. a megrendelés dátumának. Ha Megrendelő a megrendelésében külön nem tűnteti fel, akkor a megrendelés az utolsó verziószámú ajánlatra érvényes. A Megrendelés csak akkor érvényes, ha azt smARTSOL Kft. írásban visszaigazolta. Visszaigazolásnak minősül a Megrendelésen történő, smARTSOL Kft. ügyvezetőjének aláírása, pecséttel és dátummal. Amennyiben Megrendelő ellen büntetőeljárás folyik, vagy Megrendelő cég felszámolás alatt áll, arról smARTSOL Kft. vezetőségét a Vállalkozási szerződés megkötése előtt tájékoztatni kell.


5. smARTSOL Kft. a megrendelést követő 10 munkanapon belül megküldi (az árajánlat és a megrendelés értelmében) Vállalkozási szerződését Megrendelő felé. Csak a mindkét fél részéről aláírt szerződés minősül érvényesnek, dátuma pedig a Megrendelő aláírásának napja. smARTSOL Kft. fenntartja a jogot, hogy egyes megrendeléseket szerződéskötés nélkül, kizárólag ezen ÁSZF szerint szállítson. Ebben az esetben jelen feltételeket Megrendelő és smARTSOL Kft. is kötelező érvényűnek tekintik.


6. Megrendelő csak írásban kérheti a gyártás alatt lévő termék műszaki tartalmának módosítását. A kérést smARTSOL Kft. véleményezi, és amennyiben a változtatás technikailag megoldható, úgy módosító árajánlatot küld Megrendelő részére. A módosítás csak akkor lép érvénybe, ha Megrendelő a módosított ajánlatot írásban megrendeli smARTSOL Kft.-től. Ebben az esetben az aláírt módosítás a Vállalkozási szerződés I. számú módosításának tekintendő. Ha Megrendelő írásban nem rendelkezik máshogy, Smartsol Kft. azt a személyt tekinti aláírásra jogosultnak Megrendelő részéről, aki a projekt kivitelezése során technikai információkkal látja el Smartsol Kft.-t, illetve aki a kivitelezés során végig műszaki kapcsolattartóként szerepel.


7. smARTSOL Kft, fenntartja a jogot az előteljesítésre, de ez Megrendelőt nem kötelezi határidő előtti fizetésre, ha ebben Felek nem állapodtak meg előre. Megrendelő indokolt esetben jogosult a terméket a szerződéshez képest késleltetett időpontban átvenni, ez esetben smARTSOL Kft. 2000 Ft+ÁFA/m2/hó raktározási költséget számít fel Megrendelőnek. Ha a legyártott termék fizikai adottságai kizárják a smARTSOL Kft. telephelyén történő tárolást, smARTSOL Kft. a Megrendelő költségére a terméket megfelelő telephelyre szállítja. Az ebből eredő igazolt többletköltségeit Megrendelővel szemben érvényesítheti.


8. smARTSOL Kft. részéről történő késedelmes szállítás esetén az árajánlatban szereplő kötbérterhek irányadók.


9. A termék átadása (ha a szerződés erről másképp nem rendelkezik) a smARTSOL Kft. telephelyén történik. Megrendelő részéről történő elszállítás következtében a keletkező károkért smARTSOL Kft. nem vállal felelősséget.


10. A gépkönyvek, érintésvédelmi jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok átadására a Megrendelő telephelyén történő üzembe helyezéskor kerül sor.


11. A vételár teljes kifizetéséig a berendezés a smARTSOL Kft. tulajdonát képezi.


12. A berendezést és annak tervdokumntációját a szellemi termékekre vonatkozó törvényi előírások védik. A berendezés és annak tervdokumntációjának sokszorosítása, harmadik félnek történő átadása, a berendezés egészének vagy bármely részének reprodukálása ezen törvényi előírásokkal ellentétes és polgári peres eljárást von maga után.


13. A berendezésekre 1 éves garanciális időt határoz meg smARTSOL Kft. A garancia csak a Magyarország területén üzembeállított berendezésekre érvényes. A garanciális időszakban felmerülő problémákat Megrendelőnek minden esetben írásban kell jeleznie smARTSOL Kft. felé. A garanciális hibajelzés csak akkor érvényes, ha azt smARTSOL Kft. írásban visszaigazolta. Visszaigazolásnak minősül a hibajelzésen történő, smARTSOL Kft. ügyvezetőjének aláírása, pecséttel és dátummal. smARTSOL Kft. nem köteles a garanciális hibák javítására, ha a Megrendelővel szemben (akár másik berendezés kapcsán is) 15 napnál régebbi lejárt követelése áll fenn.

A smARTSOL Kft. nem vállal jótállást olyan károkért, amelyek a következő okokból keletkeztek:

- alkalmatlan vagy szakszerűtlen alkalmazás, illetve tárolás,

- a megrendelő vagy harmadik fél által végzett hibás szerelés,

- önhatalmú üzembe helyezési kísérlet és változtatások,

- hibás vagy hiányos kezelés,

- olyan fizikai, kémiai stb. hatások, amelyeket a smARTSOL Kft. nem tud befolyásolni,

- a kezelési utasításban megadott üzemeltetési körülmények be nem tartása

A garanciaidőn túli szervizelést további megállapodás alapján végezzük

Minden szavatossági igény megszűnik, ha a vevő a berendezésen a szavatossági időn belül tudtunk vagy hozzájárulásunk nélkül javítást, átalakítást hajt végre, vagy a hiányosságot önmaga, vagy megbízott alkalmazottja, illetve alvállalkozója kísérli meg kiküszöbölni.