popup
2022. január 19.


  • CNC megmunkálás
  • Sorozatgyártás
  • Automatizálás
  • Alkatrészgyártás
  • Precíziós eszközök
  • Mérnöki megoldások
  • Speciális gépek
kulcsszavak:

Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozat

A www.smartsol.hu domain alatt található weboldalt üzemeltető smARTSOL Engineering Kft. ( H-8000 Székesfehérvár, Kapos u. 5. , a továbbiakban Szolgáltató) a tevékenysége során birtokába került személyes adatokat az alábbi adatvédelmi elvek szem előtt tartásával, a Felhasználók személyiségi jogait tiszteletben tartva, bizalmasan kezeli.


1./ A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók személyes adatainak felvétele és kezelése minden tekintetben megfelel a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek. Az adatkezelés jogalapját az alább felsorolt jogszabályok képezik:

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény


2./ A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók személyes adatait a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.


3./ A Felhasználók hozzájárulnak személyes adataiknak az előző bekezdésben megjelölt célból történő kezeléséhez. A Szolgáltató a Felhasználók által közölt minden információt, tényt és adatot kizárólag a felsorolt célok eléréséhez szükséges mértékben és a célok teljesüléséhez szükséges ideig kezel. A Felhasználók személyes adatai az adatkezelési cél megszűnését, így különösen a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően törlésre kerülnek.


4./ A személyes adatokat a Szolgáltató alkalmazottai ismerhetik meg, azok a Felhasználó külön hozzájárulása hiányában harmadik személynek nem adhatók át. Ez nem vonatkozik a szolgáltatás teljesítése céljából a kereskedelmi partnerek felé, illetve a hatóságok részére történő adatközlésre.


5./ A smARTSOL Engineering Kft. által biztosított szolgáltatások igénybevétele és az ahhoz kapcsolódó adatközlés önkéntes. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.


6./ A Felhasználó akár a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, akár a szolgáltatás igénybevétele során az adatkezelést megtilthatja, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Szolgáltató az adatok helyesbítéséről, illetve törléséről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.


7./ A Szolgáltató minden jogszabályok által megkívánt intézkedést megtesz az adatok biztonságos kezelése és őrzése érdekében, és az adatkezelőktől elvárható mértékben védi az adatokat elsősorban a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


8./ A Felhasználó a személyes adatainak kezelése miatt a Szolgáltatónál tiltakozással élhet, valamint személyiségi jogainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat.